NORI
Provide high quality, deep understanding and effective solution for marine and non-marine surveying services in Vietnam
Click vào số VB để tải về
Lọc theo CQ ban hành
TT Mã số Ngày ban hành Nơi ban hành Tên tài liệu/Trích yếu
0 22/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản
0 04/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định phạm trách nhiêm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
0 41/2016/TT-BGTVT 16/12/2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.
0 37/2016/TT-BGTVT 25/11/2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
0 261/2016/TT-BTC 14/11/2016 BỘ TÀI CHÍNH Quy định về chi phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
0 30/2016/TT-BGTVT 28/10/2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
0 The CV số 18759/BTC-QLBH 16/12/2015 BỘ TÀI CHÍNH Điều khoản bảo hiểm ngư lưới cụ, trang thiết bị đánh bắt thủy sản trên tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.
0 Theo CV 18759/BTC-QLBH 16/12/2015 BỘ TÀI CHÍNH Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.
1 05/2017/NĐ-CP 16/01/2017 CHÍNH PHỦ Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
1 95/2015/QH13 25/11/2005 QUỐC HỘI Bộ luật hàng hải Việt nam 2015
2 95/2015/QH13 25/11/2015 QUỐC HỘI The Maritime Code of Vietnam 2015
3 19/2013/TT-BGTVT 06/08/2013 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.
6 56/2014/TT-BGTVT 24/10/2014 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
7 02/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ.
8 57/2014/TT-BGTVT 24/10/2014 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
9 03/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
10 47/2015/TT-BGTVT 14/09/2015 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
12 23/2017/TT-BGTVT 28/07/2017 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
13 02/VBHN-BGTVT 02/03/2017 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
14 34/2015/TT-BGTVT 24/07/2015 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
15 39/2017/TT-BGTVT 07/11/2017 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
16 50/2014/TT-BGTVT 17/10/2014 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa
17 58/2017/NĐ-CP 10/05/2017 CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
18 34/2016/QĐ-TTg 23/08/2016 CHÍNH PHỦ Quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia.
21 54/2018/TT-BGTVT 14/11/2018 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư ban hành giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.
22 17/2017/TT-BTC 28/02/2017 BỘ TÀI CHÍNH Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
24 66/2005/NĐ-CP 19/05/2005 CHÍNH PHỦ Bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
25 59/2005/QĐ-BGTVT 21/11/2005 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa
26 17/2018/TT-BGTVT 09/04/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
27 05/2008/UBTVQH12 27/08/2008 QUỐC HỘI Pháp lệnh bắt giữ tàu biển.
28 70/2016/NĐ-CP 01/07/2016 CHÍNH PHỦ Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
29 43/2015/TT-BGTVT 20/08/2015 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
30 121/2014/NĐ-CP 24/12/2014 CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
31 73/2016/NĐ-CP 01/07/2016 CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
32 ISM Code 07/11/1993 IMO Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn
33 A/CONF.188/6 19/03/1999 LIÊN HIỆP QUỐC (UN) Final act and international convention on arrest of ships, 1999
34 A/CONF.188/6 19/03/1999 LIÊN HIỆP QUỐC (UN) Công ước năm 1999 của Liên hợp quốc về bắt giữ tàu
35 Treaty Series No. 93 (1996) 28/04/1989 QUỐC TẾ Công ươc quốc tế về cứu hộ
thietkeviet.com thiết kế